F.H.U. Computer Pilot
   O NAS      REGULAMIN

 


I. Postanowienia ogólne

1.   Computer Pilot zwana dalej „firmą Computer Pilot” świadczy usługi w zakresie:

-         naprawy i konserwacji komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego;

-         tworzenia sieci przewodowych oraz bezprzewodowych;

-         handlu detalicznego sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.

działając na podstawie art.7b ust.1-3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - (Dz.U.Nr 101, poz.1178 ze zm.) 

2.   Zleceniodawca usługi zwany dalej „klientem” w rozumieniu „Regulaminu” to: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.

3.   Wykonawcą usługi jest Computer Pilot świadcząca usługi określone w pkt. I ppkt. 1.

 

II. USŁUGI

1.   Firma Computer Pilot pobierze opłaty za swoje usługi zgodnie z taryfą opłat zamieszczoną na stronie internetowej

www.computerpilot.pl. W Przypadku usług nie ujętych w taryfie cena będzie ustalana indywidualnie z klientem po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

2.   Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie lub u naszych dostawców. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

3.   Koszty związane z dostarczeniem, odbiorem i ubezpieczeniem przesyłki ponosi zleceniodawca bez względu na wynik naprawy.

4.   Nie przyjmowane są przesyłki i zwroty towarów za pobraniem wysłane na koszt firmy Computer Pilot.

5.   Firma Computer Pilot nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu.

6.   Firma Computer Pilot ponosi odpowiedzialność za sprzęt w momencie otrzymania przesyłki.

7.   Firma Computer Pilot nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe z nie jej winy,

8.   Firma Computer Pilot zobowiązuje się do poinformowania klienta o stanie otrzymanego urządzenia, ewentualnych usterkach i „szacowanym koszcie naprawy.”

9.   „Szacowany koszt naprawy” może ulice zmianie w trakcie realizacji zlecenia.

10. O zmianie kosztu naprawy klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

11.  Warunkiem kontynuowania naprawy jest zgoda klienta.

12. Za usługi, które zostały wykonane firma Computer Pilot pobierze opłaty zgodne pkt. 1.

13. Firma Computer Pilot ustala następujące formy płatności: gotówka, przelew na rachunek firmowy, wysyłka za pobraniem.

 

III. GWARANCJA
1.   Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna i przedstawienie rachunku za wykonaną usługę. Przedmiot gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie tych towarów lub usług, na które został wystawiony rachunek. 
 
2.   Okres gwarancji dla nowych towarów sprzedawanych przez firmę Computer Pilot wynosi 12 miesięcy od daty udokumentowania transakcji.

3.   Okres gwarancji dla towarów używanych ustalany jest indywidualnie.

4.   Okres gwarancji dla usług ustalany jest według tabeli w zakładce „usługi”. Dla usług nie ujętych w tabeli gwarancja ustalana jest indywidualnie za zgodą klienta.

5.   Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.

6.   Zwrot reklamowanego sprawnego sprzętu na koszt klienta.

7.   W okresie gwarancji firma Computer Pilot nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z dziennikiem zamówień.)

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Firma Computer Pilot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.   Skorzystanie z usług firmy Computer Pilot jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.